Port Royale 3 (Herstellerbilder vom 2.8.2011)

Bild von ChrisL
ChrisL 2. August 2011 - 12:38
Strategie
12
Kalypso Media
04.05.2012 (PC) • 31.08.2012 (Playstation 3) • 07.09.2012 (Xbox 360) • 31.01.2019 (Xbox One (Xbox 360 Backward Compatibility))
Link
6.5
7.2
PCPS3360XOne
Amazon (€): 5,00 (), 29,99 (PlayStation 3), 28,99 (Xbox 360)
GMG (€): 3,99 (STEAM), 3,99 (STEAM), 19,99 (STEAM), 3,99 (STEAM), 14,99 (STEAM), 3,99 (STEAM), 29,99 (STEAM)